Reisvoorwaarden WAQ Travel

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, publicaties en reisovereenkomsten van WAQ Travel.

 

1.Reisovereenkomst
1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van WAQ Travel.
1.2 Het aanbod van WAQ Travel is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen tot 72 uur na aanvaarding.
1.3 Kennelijke fouten binden WAQ Travel niet.
1.4 Informatiemateriaal, uitgegeven door derden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van WAQ Travel.
1.5 De reiziger verstrekt WAQ Travel voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle voor de reis relevante gegevens omtrent hemzelf/haarzelf en de door hem/haar aangemelde reizigers.
1.6 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Degene die de reisovereenkomst aangaat is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers bij aanmelding kenbaar te maken (leeftijd, handicap of anderszins).
1.7 Elke schade die voorvloeit uit het niet correct verstrekken van persoonlijke informatie zoals genoemd onder punten 1.5-6 kan onder geen voorwaarde voor rekening of risico van WAQ Travel komen.

 

2. Boeking en betaling
2.1 Boeken bij WAQ Travel gebeurt door een schriftelijk akkoord via de mail te sturen of door het invullen van een boekingsformulier op de website. Zodra het akkoord of het formulier is verstuurd is de boeking een feit. Tot 24 uur na de verzenddatum van de boeking kan deze echter nog vrijblijvend worden geannuleerd. Indien de boeking schriftelijk plaatsvindt zal binnen 7 werkdagen de boeking schriftelijk worden bevestigd door WAQ Travel. Na ontvangst van het boekingsformulier per post zal WAQ Travel deze aanmerken als definitief en kan derhalve niet meer kosteloos worden geannuleerd. Indien boeking korter dan 8 weken voor de vertrekdatum plaats vindt dan vervalt het recht op vrijblijvende annulering. Zie verder de annuleringsvoorwaarden verder op deze pagina.
2.2 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven.
2.3 De reiziger ontvangt binnen 48 uur na zijn/haar boeking via internet een boekingsbevestiging van WAQ Travel. De reiziger dient te controleren of de boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld. Indien er iets niet klopt, dan dient de reiziger dit meteen aan WAQ Travel te laten weten.
2.4.In de door WAQ Travel aangeboden reisbestemmingen gelden andere gewoonten en gebruiken dan in West Europa. Bij de verwachtingen die de reiziger dan ook redelijkerwijs mag hebben dient rekening gehouden te worden met deze omstandigheden.
2.5 Betaling dient te geschieden per bank (giraal of elektronisch). Bij boeking van een (rond)reis met een intercontinentale vlucht krijgt u de vluchtfactuur na reservering toe gemaild. Aangezien de luchtvaartmaatschappijen een directe betaling van ons vereisen dienen de betalingen van de intercontinentale vliegtickets binnen 7 dagen na factuurdatum binnen te zijn op rekeningnummer 538142405 ten name van WAQ Travel B.V. te Schellinkhout. De factuur met het bedrag voor het landarrangement wordt met de reisbescheiden meegestuurd. Deze restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor vertrekdatum bijgeschreven te zijn op de bankrekening van WAQ Travel.
Als men korter dan 8 weken voor vertrek boekt vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom per omgaande te worden overgemaakt. Bij boeking van enkel een landarrangement bedraagt de aanbetaling 15% van de totale reissom plus eventuele verzekeringspremies. Deze aanbetaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum binnen te zijn op het rekeningnummer van WAQ Travel. De restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor vertrek bij WAQ Travel binnen te zijn.
Alle kosten die WAQ Travel moet maken om haar toekomende gelden te innen, zullen worden verhaald op de desbetreffende aanmelder.
2.6 Bij het niet of niet tijdig nakomen
van de betalingsverplichtingen van de aanvrager is WAQ Travel gemachtigd wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag alsmede het verhalen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten (20% over het verschuldigde bedrag) met een minimum van € 75,00, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

 

3. Reisbescheiden en reisdocumenten
3.1 Na boeking wordt de reis gereserveerd. De reisbescheiden zoals tickets en vouchers zullen tussen veertien en tien dagen voor vertrek aan de reiziger worden toegezonden. Indien de reiziger de noodzakelijke reisbescheiden niet tijdig heeft ontvangen, dient hij/zij dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan WAQ Travel te melden.
3.2 Op de website van WAQ Travel wordt informatie verstrekt betreffende benodigde reisdocumenten (paspoorten en visa). De reiziger zal zelf bij de
betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en zal tevens zelf controleren of de informatie ten tijde van vertrek nog steeds relevant is.
3.3 Indien door het ontbreken van enig geldig document de reis geheel of gedeeltelijk niet kan worden gemaakt, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de reiziger.
3.4 De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de geldige documenten.
3.5 WAQ Travel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

 

4. Gezondheid
Voor Indonesië, Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam, en Myanmar gelden bepaalde adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. Op de website van WAQ Travel wordt algemene informatie over de gezondheid in Zuidoost Aziatische landen verstrekt. De reiziger dient zelf de GGD, tropeninstituut of huisarts te raadplegen om te controleren of deze informatie nog steeds klopt. De reiziger dient zich dus niet alleen op de informatie op de website van WAQ Travel te baseren. Bovendien dient de reiziger er zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profilaxes zijn verkregen.

 

5. Wijzigingen door de reiziger
De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan tot in principe 28 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht. De wijzigingskosten bedragen € 45,00 per wijziging (per boeking), vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten.

 

6. Wijzigingen door WAQ Travel
6.1 WAQ Travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen dit meebrengen. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van WAQ Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
6.2 Bij wijziging van de reis wegens gewichtige redenen heeft de reiziger recht op een alternatieve, gelijkwaardige reis.
6.3 WAQ Travel moet de reiziger binnen twee werkdagen nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden, een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, als de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen.
6.4 Indien de reiziger gebruik maakt van de aangeboden wijziging, dient deze dit binnen drie werkdagen te bevestigen aan WAQ Travel.
6.5 In geval van overmacht heeft WAQ Travel het recht de reis te annuleren en/of te wijzigen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, enzovoort.
6.6 WAQ Travel behoudt het recht tot 20 dagen voor vertrek wijzigingen aan te brengen in de reissom tengevolge van sterke koerswijzigingen, wijzigingen van belastingtarieven of gewijzigde vervoer- of verblijfskosten en overige veranderingen van financiële aard.
6.7 De reiziger heeft het recht de in 6.6 vermelde verhoging af te wijzen binnen 48 uur na ontvangst van de mededeling. Bij afwijzing van de reissomverhoging heeft WAQ Travel binnen 48 uur na ontvangst van de afwijzing het recht de overeenkomst op te zeggen.
6.8 Indien van een of meerdere van de aangeboden reisonderdelen geen gebruik wordt gemaakt vindt er geen restitutie van de niet-genoten onderdelen plaats


7. Aansprakelijkheid

7.1 WAQ Travel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder worden verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van WAQ Travel, rekening houdend met feiten en algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen.
7.2 Wanneer WAQ Travel aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en annuleringsverzekering.
7.3 In geval WAQ Travel aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal 25% van de reissom. De aansprakelijkheid van WAQ Travel is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de reiziger, steeds beperkt tot tweemaal de reissom.

8. Annuleringsvoorwaarden
Indien een reisovereenkomst door de reiziger verbroken wordt, dient dit schriftelijk of per e-mail te geschieden. De datum van de poststempel/verzonden e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
– tot 56 dagen voor vertrek: 15 % van de reissom
– van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom
– van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom
– van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75 % van de reissom
– van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 90 % van de reissom
– vanaf 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100 % van de reissom
– vanaf de dag van vertrek 100 % van de reissom
Opmerking: u kunt uw risico’s afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

9. Klachten, geschillen en bevoegde rechter
9.1 Eventuele klachten over het uitvoeren van de reisovereenkomst dienen ter plaatse direct gemeld te worden bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn kan worden opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dient deze meteen te worden gemeld bij de reisleiding. Indien deze niet bereikbaar is dient de reiziger meteen contact op te nemen met WAQ Travel. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet gemaakt hadden hoeven worden. Indien de klacht ter plaatste niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan door de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot 1 maand na de oorspronkelijk genoemde vertrekdatum in de reisbescheiden schriftelijk en gemotiveerd een klacht bij WAQ Travel worden ingediend. Uiterlijk een maand na ontvangst van de klacht ontvangt de klager van WAQ Travel een schriftelijk antwoord.
9.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen tussen de reiziger en WAQ Travel. Het recht om een geschil voor de rechter te brengen vervalt na twee maanden na terugkomst of het moment waarop de reiziger, krachtens de reisovereenkomst, teruggekeerd had moeten zijn.


10. Reis- en annuleringsverzekeringen

De verplichting van WAQ Travel om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S – centrale. De reiziger is om die reden verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallen en bagageverzekering en een kopie hiervan aan WAQ Travel te doen toekomen. De reiziger vrijwaart de reisorganisator voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- en ongevallen en bagageverzekering heeft afgesloten. De reiziger kan een reis- en annuleringsverzekering bij WAQ Travel afsluiten; deze worden verzorgd door De Europeesche Verzekeringen.


11. Reserveringskosten

Bij iedere boeking worden er € 35,00 reserveringkosten in rekening gebracht.